logo
Hücre ve Bölünmeler
Hücre
1.
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hücreyi yönetmek
Soru Açıklaması
2.
Hücrede hayatsal faaliyetlerin (yaşamsal olayların) gerçekleştiği yer neresidir?
Doğru Cevap: "D" Sitoplazma
Soru Açıklaması
3.
– Hücre içi sindirimi sağlar.

– Yıpranmış organelleri parçalar.

– Karaciğerde bol miktarda bulunur.

 

Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lizozom
Soru Açıklaması
4.
a-Çekirdek, b-Hücre zarı, c-Stoplazma, d-Hücre Duvarı

Yukarıdaki hücre kısımlarını dıştan içe doğru sıralayınız?
Doğru Cevap: "B" b-d-c-a
Soru Açıklaması
5.
Bir hücre mikroskopta incelendiğinde mitokondri sayısının normalden fazla olduğu görülüyor.

 

Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hücre enerji gerektiren bir iş yapmaktadır.
Soru Açıklaması
6.
Hücrede madde iletiminden sorumlu organel aşağıdakilerden  hangisidir?
Doğru Cevap: "B" E. Retikulum
Soru Açıklaması
7.
Bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini incelerse hücre duvarını görür?
Doğru Cevap: "D" Üzüm yaprağı
Soru Açıklaması
8.
Fatih Öğretmen, öğrencisi Sevda’dan hücre ile bir il arasında ilişki kurmasını istemiştir.

Sevda, ildeki valiyi hücredeki yapılardan hangisine benzetebilir?
Doğru Cevap: "D" Çekirdek
Soru Açıklaması
9.
Yavuz mikroskopta incelediği hücrede kloroplast organelinin bulunmadığını söylemiştir.

 

Buna göre, Yavuz’un incelediği hücre aşağıdaki canlılardan hangisine ait olabilir?
Doğru Cevap: "C" Balık
Soru Açıklaması
10.
Bir sporcu, olimpiyatlara hazırlanmak için düzenli ve çok yoğun bir antrenman programı uygulamaktadır.

Buna göre, bu sporcunun özellikle kas hücrelerinde bulunan organellerden hangilerinin diğerlerine göre çok daha fazla çalışması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "C" Mitokondri
Soru Açıklaması
logo
Hücre ve Bölünmeler
Hücre
11.
Aşağıda verilen insan vücuduna ait yapılardan hangisi diğerlerini de içerisinde bulundurur?
Doğru Cevap: "D" Sistem
Soru Açıklaması
12.
Hücreler bir araya gelerek hangi yapıları oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Dokuları
Soru Açıklaması
13.
Bitkilerin yapraklarının yeşil renkli olması neden olan ve fotosentez yapılan organel hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kloroplast
Soru Açıklaması
14.
Mikroskopta hayvan hücresini inceleyen bir öğrenci aşağıdaki kısımlardan hangisini göremez?
Doğru Cevap: "B" Kloroplast
Soru Açıklaması
15.
I- esnektir
II- cansızdır
III- hücreyi korur

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri hücre zarının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
16.
Aşagıdakilerden hangisinde hücre organelinin görevi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Koful: Madde Taşıma
Soru Açıklaması
17.
I- Hücre zarı vardır

II- Sentrozomu vardır

III- Kloroplast bulundurur

IV- Mitokondri vardır

 

Yukarıdaki özelliklerden hangileri sadece hayvan hücresine aittir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
18.
Hücreyi bir fabrikaya benzettiğimizde mitokondri organelinin görevi fabrikada aşağıda verilen yapı ve görev birimlerinden hangisine benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "D" Fabrikadaki makinelerin çalışabilmesi için doğalgaz ,petrol, kömür gibi kaynakların kullanılması ile enerji elde edilen kazan dairesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresi ile hayvan hücresinde farklı değildir?
Doğru Cevap: "A" Mitokondri
Soru Açıklaması
20.
Hücreyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kofullar hayvan hücrelerinde büyük ve azdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Hücre ve Hücrenin Kısımları

 • Bir canlılık canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adı

 • Tüm canlılar hücreden oluşur.

 • Canlılar çok hücreden oluşabileceği gibi tek hücreden oluşan canlılardavardır.

 • Hücre genel olarak üç temel kısımdan oluşur. Bu kısımlar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.


Hücre zarı:

 • Hücreyi dış ortamdan ayırır.

 • Hücreyi dış etkilerden korur ve ona şekil

 • Yapısı Karbonhidrat, yağ ve proteinden oluşur.

 • Esnek ve seçici-geçirgen özelliktedir.


Çekirdek:

 • Hücrenin yönetim ve kalıtım

 • Hücrenin; büyüme, gelişme, bölünme, solunum, boşaltım gibi faaliyetlerini yönetir.

 • DNA adı verilen ve tüm kalıtsal özelliklerin kayıtlı olduğu yapı çekirdektebulunur.


Sitoplazma:

 • Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta akı kıvamında yarı akışkan sıvıdır.

 • Sitoplazma içinde farklı görevleri yapmak üzere özelleşmiş yapılara organeller adı verilir.

 • Organellerde madde iletimi, enerji üretimi, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşir.

 • Organellerin birçoğu ancak elektron mikroskobu adı verilen gelişmiş mikroskoplarla görülebilir.


Mitokondri: Hücrenin enerji santrali gibidir. Gerek duyulan enerji, oksijenli solunum ile mitokondride

üretilir. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur.

Ribozom:  Protein sentezinden sorumlu organeldir. Tüm canlı hücrelerde bulunur.

Golgi cisimciği (Golgi aygıtı): Hücrede salgı üretimi ve paketlenmesinde sorumludur. Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur.

Endoplazmik retikulum: Bitki ve hayvan hücrelerinde madde iletiminden sorumlu organeldir.

Koful: Hücrede besin, su, atık gibi maddelerin depolandığı yerdir. Hayvan hücrelerindeki kofullar küçük ve çok , bitki hücresinde büyük ve az sayıdadır.

Lizozom: Hayvan hücresinde hücre içi sindirimde görevlidir. İlkel bitki hücrelerinde bulunur. Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmaz.

Sentrozom: Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmayıp hayvan hücrelerinde bulunur. Hücre bölünmesinde görev alır.

Kloroplast: Bitki hücrelerinde bulunan ve bitkiye yeşil renk veren organeldir. Bitkinin besin ve oksijen üretimi burada gerçekleşir.

Hücre çeperi (Hücre duvarı): Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan, hücrenin dış etkilerden korunmasını ve şekil almasını sağlayan yapıdır.

DNA

 • Çekirdeğin içerisinde

 • Hücrenin yönetici molekülüdür ve yaşamsal faaliyetleri (solunum, beslenme, üreme) yönetir.

 • Çift zincirli sarmal bir yapıdadır.

 • Üzerinde, genetik bilgileri taşıyan genler


Kromozom :

 • Kromozomlar, kalıtsal özellikleri taşıyan ve hücre bölünmesi başlangıcında oluşan yapılardır.

 • DNA bölünme sürecinde kısalıp kalınlaşır ve etrafına bazı özel proteinler eklenerek kromatinlere, kromatinler de yoğunlaşıp, kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür.


Gen :

 • DNA’nın canlıya özgü tüm kalıtsal özelliklerinin şifrelendiği ve bu özelliklerin taşındığı bölümüdür.

 • Canlının saç renginden kan grubuna kadar birçok özelliğinin ortaya çıkmasında genler etkilidir.


Geçmişten Günümüze Hücrenin Yapısı:

 • Hücreleri incelemek için kullanılan ilk mikroskop 16. yüzyılda Zacharias Janssen (Zakaryas Cansın) tarafından geliştirilmiştir.

 • 1600’lü yıllarda Antony Van Leeuwenhoek (Antoni Van Lövenhuk) kumaşları incelemek amacıyla mercekler kullanarak bugünkü ışık mikroskobunun temellerini atmıştır.

 • Robert Hooke (Rabırt Huk) geliştirdiği mikroskopla şişe mantarındaki yapıları gözlemlemiştir. Hooke mantarda gözlemlediği yapılara “boşluk” veya “hücre” anlamına gelen “celula (selula)” ismini vermiştir.

 • yüzyıla gelindiğinde Matthias Schleiden (Matiyas Şileyden), araştırmaları sonucu bitkilerin hücrelerden oluştuğunu açıklamıştır.

 • 1839 yılında Zoolog Theodor Schwann (Teodar Şivan) ise elindeki bilgileri kullanıp yeni araştırmalar yapmış ve hayvanların da hücrelerden oluştuğunu ortaya koymuştur.

 • 1855’e gelindiğinde, Rudolf Virchow (Rudolf Virkov) hücrelerin yalnızca kendilerinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluştuğunu açıklamıştır.

 • Günümüzde bilim ve teknoloji ilerledikçe bilinmeyen konular açığa kavuşmaya devam etmekte, yeni ve doğru bilgiye ulaşmak kolaylaşmaktadır.


Hücre, Doku, Organ, Sistem, Organizma İlişkisi:

 • Canlının canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre

 • Aynı görevi yapmak için bir araya gelmiş benzer hücreler dokuları oluşturur.

 • Çeşitli dokuların belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle oluşan vücut yapısına organ adı

 • Organlardan bazılarının belirli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle sistemler oluşur. • Vücuttaki tüm sistemler, bir bütün oluşturarak organizmayı ( canlıyı) oluşturur.