logo
Hücre ve Bölünmeler
Hücre
1.
Hangi seçenekteki organellerin hepsi  hem kelebekte hem de  bezelye hücrelerinde ortak bulunur?
Doğru Cevap: "A" Ribozom – Mitokodri – Koful
Soru Açıklaması
2.
Hücrelerin kendine özgü organelleri üretebilmesi için  gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
Doğru Cevap: "B" DNA
Soru Açıklaması
3.
Golgi cisimciği hücre içerisinde salgı maddelerinin üretilmesinden sorumlu organeldir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde golgi cisimciği görevli değildir?
Doğru Cevap: "C" Kanayan yaradan kan akmasında
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki organellerden hangisi hücrenin enerji ihtiyacını karşılamakla görevlidir?
Doğru Cevap: "B" Mitokondri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi yalnız bitki hücrelerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Kloroplast
Soru Açıklaması
6.
Hücrede tüm hayatsal olayların gerçekleştiği yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sitoplazma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki  organel  çiftlerinden  hangi  ikisi  aynı  anda aynı  hücrede  bulunamazlar?
Doğru Cevap: "B" Mitekondri - Sentrozom
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Ribozom
Soru Açıklaması
9.
Ağız içinden alınan epitel hücresi mikroskopla incelendiğinde aşağıdaki organellerden  hangisi görülür?
Doğru Cevap: "A" Çekirdek
Soru Açıklaması
10.
Hücre duvarı bulunan bir hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Sentrozom
Soru Açıklaması
logo
Hücre ve Bölünmeler
Hücre
11.
Sitoplazmasında sentrozom bulundurmayan bir hücre;

I. Protein sentezi

II. Hücre bölünmesi

III. Salgı üretme

Olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
12.
Soğan hücresinde olup da kas hücresinde olmayan organel hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kloroplast
Soru Açıklaması
13.
Bir hücrede mitokondri sayısının fazla olması aşağıdakilerden hangisinin fazla olmasına neden olur?
Doğru Cevap: "A" Enerji üretimi
Soru Açıklaması
14.
Bir hücrede seçici geçirgen olan bölüm hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hücre zarı
Soru Açıklaması
15.
Bitki ve hayvan hücresinde bulunan organellerden hangisinin görünüş, büyüklük ve sayısı bu hücrelerde farklılık gösterir?
Doğru Cevap: "D" Koful
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz ?
Doğru Cevap: "A" Sentrozom
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farklardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Hayvan hücresi köşeli, bitki hücresi yuvarlaktır.
Soru Açıklaması
18.
Salgı bezlerini oluşturan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisi diğerlerinden daha fazla sayıdadır?
Doğru Cevap: "D" Golgi Cisimciği
Soru Açıklaması
19.
Genç bir bitki hücresinin, sitoplazma miktarı fazla, çekirdeği büyük ve kofulları küçüktür.

Hücre yaşlandıkça kofulların büyümesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Atık maddelerin kofulda depolanması
Soru Açıklaması
20.
I- Hücre duvarı
II- Ribozom
III- Kloroplast

Yukarıdaki organellerden hangisi veya hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

HÜCRE KONU ANLATIMI
 • Canlıların ortak özellikleri vardır.

 • Canlıların ortak özelliklerinden biriside hücrelerden oluşmasıdır.

 • Canlının , canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

 • Hayvan hücreleri farklı şekilde olsalar da oval bir şekle sahiptirler. Yani köşesizdirler.

 • Bitki hücreleri köşeli bir şekle sahiptirler.

 • Canlılar bir ya da birden fazla hücreden oluşa bilirler.

 • Birden fazla hücreden oluşan canlılar gelişmiş canlılardır. Bu hücrelere ökaryot hücre denir.

 • Tek bir hücreden oluşan canların gelişmemiş ilkel canlılardır. Bu hücrelere prokaryot hücre denir.

 • Prokaryot hücrelere bakteri ve mavi-yeşil algler örnek verilebilir.

 • Ökaryot hücrelerin zarla çevrili bir çekirdeği vardır.

 • Prokaryot hücrelerin çekirdeği yoktur.

 • Ökaryot hücreler de zarlı ve zarsız tüm organeller bulunur.

 • Prokaryot hücrelerde zarsız organel olan ribozom dışında organel yoktur.

 • Bakteri hücreleri prokaryottur.

 • İnsan ve bitki hücreleri ökaryottur.

 • İstisna olarak tek hücreli canlılardan amip, öğlena, paramesyum ökaryot hücreye sahiptir.

 • Dersimiz içerisinde gelişmiş hücreler olan ökaryotlar işlenecektir.


Hücrenin Temel Kısımları

Gelişmiş bir bitki ve hayvan hücresinin 3 temel kısmı vardır.

 • Çekirdek

 • Sitoplazma

 • Hücre zarı


Not: Hücre çeperi hücrenin temel kısmı değildir. Sadece bitki hücresinde bulunan bir yapıdır!!!!

Hücre Zarının Yapısı ve Görevleri

Hücreyi dıştan saran , hücreyi koruyan , canlı yapıya hücre zarı

Özellikleri:

 • Canlı, saydam, akışkan yapıda ve esnektir.

 • Zamanla büyüyebilir ve yıpranan kısımlarını onarabilir.

 • Madde giriş çıkışını sağlayan gözenekleri varıdır. Bu gözeneklere por

 • Seçici geçirgendir.

 • Canlıdır.

 • Protein, karbonhidrat ve yağlardan oluşur.

 • Seçici geçirgen olması canlı olduğunun kanıtıdır.

 • Tüm hücrelerde bulunur.


Görevleri:

 • Hücreyi dış ortamdan ayırır.

 • Hücreyi korur.

 • Hücreye şekil verir.

 • Madde giriş çıkışını sağlar.


SİTOPLAZMA VE ORGANELLER

 • Hücrede yaşamsal olayların geçekleştiği yere sitoplazma denir.

 • Hücre zarı ile çekirdek arasındaki bölgeyi oluşturur.

 • Jöle kıvamında bir yapıdır

 • Yumurta akı kıvamındadır.

 • Saydam ve akışkandır.

 • Hücredeki sindirim, solonum, boşaltım, fotosentez gibi yaşamsal olaylar burada gerçekleşir.

 • Hücrede yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılara organel denir.

 • Bu konuda toplam 8 tane organel ve görevlerini öğreneceğiz.


Hücre Organelleri ve Görevleri

Ribozom:

 • Bütün hücrelerde bulunur. Bakteri dahil

 • Evrensel organel de denir.

 • Görevi protein sentezlemektir.

 • Genç hücrelerde daha çok bulunur. İki küçük yapıdan oluşur.

 • Zarsız organeldir.


Koful:

 • Görevi depo yapmaktır.

 • Hücre içerisinde atık su, besin ve zehirli maddeleri depolaya bilir.

 • Bitki hücresinde büyük ve az sayıda bulunur.

 • Hayvan hücresinde küçük ve çok sayıda bulunur.


Mitokondri

 • Görevi enerji üretmektir.

 • Enerji ihtiyacı olan hücrelerde çok sayıda bulunur.

 • Karaciğer, beyin, çizgili kas, sinir hücrelerinde çok sayıda bulunur.

 • Solunum bu organelde olur.

 • Oksijenli solunum sonucu karbondioksit ve su oluşturur.


EndoplazmikRetikulum ( E.R ) :

 • Görevi hücre içerisinde madde taşımak ve iletmektir.

 • Birçok kanaldan oluşur.

 • Üzerinde ribozom bulunanlara GranürlüEndoplazmikRetikulum denir.


Golgi Cisimciği:

 • Hücrede salgı üretilmesi ve paketlenmesinde görevlidir.

 • Salgı yapan hücrelerde sayıları fazladır.

 • Örnek: tükürük bezleri, yağ bezleri, göz yaşı bezleri, çiçekte koku üreten hücrelerde, çiçekte nektar üreten hücrelerde sayıları fazladır.

 • Diğer adı golgi aygıtıdır.


Lizozom:

 • Görevi sindirimdir.

 • Hücre içindeki büyük besinleri, yaşlanmış hücreleri ve organelleri parçalarlar.

 • Akyuvarlarda lizozom çok sayıda bulunur.


Sentrozom:

 • Sadece hayvan hücresinde bulunurlar

 • Hayvan hücresinin bölünmesinde görev alırlar.

 • Sadece hücre bölüneceği zaman ortaya çıkarlar.

 • İçinde iplik olan iki adet silindirden oluşurlar.


Plastitler:

Bitkide renk ve besinle ilgili organellereplastit denir.

3 çeşit plastit vardır.

 • Kromoplast ( renk verir )

 • Kroloplast ( fotosentez )

 • Lökoplast ( depo )


Kroloplast:

 • Sadece bitki hücrelerinde bulunur.

 • Hayvan hücrelerinde bulunmaz

 • Işık enerjisini kullanarak besin ve oksijen üretir.

 • Yapısında yeşil renk veren krolofil pigmenti bulunur.

 • Krolofil tek hücreli canlılarda da bulunabilir.


ÇEKİRDEK

 • Hücrede tüm yaşamsal olayların yönetim merkezidir.

 • Hücreyi yönetir.

 • Çekirdektede zar vardır.

 • Çekirdek zarında da delikler bulunur. Bu delikler hücre zarınınkinden büyüktür.

 • Atalarımızdan gelen bilgiler çekirdekte bulunur.

 • Canlıların saç şekli, rengi, boy, ten rengi gibi birçok özellik çekirdekte depolanmıştır.

 • Çekirdekteki yönetici yapıya DNA denir.