logo
DNA ve Genetik Kod
Kazanım Testleri
1.
I. Nükleotid

II. Gen

III. Şeker

IV. Kromozom

V. DNA

Yukarıda verilen molekülleri büyükten küçüğe  doğru sıralayınız?
Doğru Cevap: "A" IV, II,V,I,III
Soru Açıklaması
2.
Tek hücreli canlının DNA’sı 1600 nükleotidden oluşmaktadır. Bu nükleotidlerin %40 sitozin olduğuna göre bu tek hücreli canlının kendini eşlerken kullandığı moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 3200 adet hidrojen bağı vardır.
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" Kırmızı ataşlar adenin ise mavi ataşlar guanindir.
Soru Açıklaması
6.


Tablodaki DNA ile ilgili terimler ve açıklamalar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1-c, 2-b, 3-a
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.
I. Toplam şeker sayısı

II. Toplam fosfat sayısı

III. Toplam guanin nükleotit sayısı

Bir DNA parçasındaki toplam organik baz sayısı biliniyorsa, bu bilgi ile yukarıda verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Genler ile ilgili,

I. Ebeveyn özellikleri yavrulara genler ile aktarılır.

II. Bütün genlerde nükleotitlerin diziliş sırası aynıdır.

III. Bir kromozom üzerinde çok sayıda gen bulunabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
10.
( ) DNA hücrenin yönetici molekülüdür ve bütün hücrelerin çekirdeğinde bulunur.

( ) DNA’lardaki nükleotit dizilişi canlılar arasındaki farklılığı oluşturur.

( ) Hücrelerdeki DNA’lar canlının belli bir yaşından sonra kendini eşleyemez.

İfadelerin başında bulunan boşluklara sırasıyla doğruysa ‘‘D’’, yanlışsa ‘‘Y’’ yazıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
Doğru Cevap: "B" Y, D, Y
Soru Açıklaması
logo
DNA ve Genetik Kod
Kazanım Testleri
11.
Bir DNA molekülünün tek zincirinde bulunan nükleotit sayıları aşağıda verilmiştir:

Adenin nükleotidi: 100

Guanin nükleotidi: 50

Timin nükleotidi: 30

Sitozin nükleotidi: 70

Buna göre bu DNA molekülünün çift zincirinde toplam kaç tane deoksiriboz şekeri vardır?
Doğru Cevap: "C" 500
Soru Açıklaması
12.
I. DNA’nın iki ipliği fermuar gibi açılmaya başlar.

II. Nükleotitler birbirinden ayrılan ipliklerdeki nükleotitlerle karşılıklı olarak eşlenir.

III. Sitoplazmada serbest dolaşan nükleotitler DNA’nın açılan zincirlerinin karşısına gelmeye başlar.

IV. Bir DNA’dan aynı kalıtsal özellikte iki yeni DNA oluşur.

DNA eşlenmesi ile ilgili olayların gerçekleşme sırasının doğru olabilmesi için hangi numara ile gösterilen ifadelerin yer değiştirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
13.
Esma Nur: Nükleotid denilen görev birimlerin den oluşur.

Şenay: Sarmal yapıda iki zincirlidir.

İkra: Nükleotidin yapısında bir organik baz, bir şeker ve bir fosfat molekülü vardır.

Yukarıdaki öğrencilerden hangileri DNA ile ilgili doğru bilgi vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Şenay ve İkra
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda bazı canlılara ait resimler verilmiştir.


Buna göre bu canlıların DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle ortaktır?
Doğru Cevap: "B" Nükleotit çeşit sayısı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda bir nükleotidin yapısı gösterilmiştir.


Buna göre bu nükleotit ile ilgili olarak,

I. Adenin nükleotidi olarak adlandırılır.

II. Yapısında deoksiriboz şekeri bulunur.

III. Bu nükleotidin karşısına her zaman guanin nükleotidi gelir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
16.
I- Çift ipliklidir

II- Kendini eşleyebilir

III-Organik bazları A-G-S-U dir

IV-Yaşamsal faaliyetleri yönetir

V- Deoksiriboz şekeri bulunur

Yukarıdakilerden hangileri DNA nın özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" I-II-IV-V
Soru Açıklaması
17.


Bir DNA molekülü yapısında bulunan adenin ve guanin sayılarını gösterir grafik şekildeki gibidir.

Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" DNA molekülündeki sitozin sayısı timin sayısına eşittir.
Soru Açıklaması
18.


DNA’ya ait özellikler ile ilgili bazı öğrencilerin ifadeleri konuşma balonlarında verilmiştir.

Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Umut
Soru Açıklaması
19.
DNA ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" A, T, Y ve C organik bazlarından oluşur.
Soru Açıklaması
20.
DNA molekülünün yapısal özelliklerinden bazıları şunlardır;

I. Dört farklı nükleotidi farklı miktarlarda bulundurması

II. Nükleotidlerin zincirdeki konumlarının farklı olması

III. Nükleotidlerinin oluşturduğu zincirin uzunluğu

Bu özelliklerden hangileri, genlerin birbirinden farklı olmasını sağlar?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.